Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de NV Mijn Huis.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door de NV Mijn Huis, Beesktraat 28, 3800 Sint-Truiden.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken we over u ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteit als kredietgever (sociale hypothecaire kredieten).

Hiervoor verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens :

 • Identificatiegegevens : naam en voornaam, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboortedatum, adres ;
 • Contactgegevens : tel- of GSM nr, e-mailadres ;
 • Familiale situatie : burgerlijke staat, aantal kinderen ;
 • Gegevens omtrent tewerkstelling : werkgever, loonfiches, inkomen ;
 • Financiële informatie : bankrekening, spaartegoeden, financiële schulden, kredieten ;
 • Andere : gegevens met betrekking tot eigendommen ;

Tenzij wettelijk verplicht verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen,

lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om uw dossier te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • Centrale voor de Kredieten aan Particulieren van de NBB ;
 • BKR-database ;
 • Notarissen of advocaten ;
 • Openbare gegevens ( Balanscentrale NBB, Kruispuntbank ondernemingen, andere ;
 • Verzekerings- of kredietmakelaars
 1. Waarom en op welke basis worden uw persoonsgegevens gebruikt ?
 1. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingcontrole– en meldingsverplichtingen;
 • bank– en financiële regelgeving op basis waarvan wij:
  -- beveiligingsmaatregelen voorzien om misbruik en fraude te voorkomen;
  -- uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit bepalen
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

b.Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een kredietovereenkomst aan te gaan en uit te voeren : om uw dossier te evalueren, om u informatie te verstekken en om het kredietdossier uiteindelijk af te handelen.

 1. Op basis van ons gerechtvaardigd belang :

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten verder te ontwikkelen en te verfijnen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • Het opstellen van productiestatistieken;
 • Statistieke informatie i.v.m. risicobeheer ;
 • fraudepreventie;
 1. Met wie kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden ?

Om het kredietdossier te evalueren, te vervolledigen en eventueel af te handelen kunnen wij uw persoonsgegevens mededelen aan :

 • Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB
 • Cel voor Financiële Informatieverwerking
 • Andere krediet- en/of verzekeringsmaatschappijen
 • Krediet- en/of verzekeringsmakelaars
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

 1. Wat zijn uw rechten ?

Ingevolge  de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan om inzage vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie opvragen van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u de aanpassing vragen van uw persoonsgegevens.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen, tenzij er een juridische grond is om de gegevens niet te wissen (bvb. als een wettelijke norm dit voorschrijft).
 • Beperking: u kan verzoeken tot de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar: u kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct

Marketing..

 • Intrekken van uw toestemming: u hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of over te laten dragen aan een derde partij, indien dit wettelijk van toepassing is.

Indien U een van deze rechten wenst uit te oefenen kan U ons contacteren via brief gericht aan de NV Mijn Huis, Beekstraat 28, 3800 Sint-Truiden of via e-mail  : info@mijnhuis.be

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 1. Wijziging privacy statement

NV Mijn Huiskan zijn privacy statement wijzigen. Deze laatste wijziging gebeurde op 30 april 2018.

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Mijn Huis